Đăng nhập | Đăng Ký
  

      Hiện nay, công tác quản lý chất lượng nước các lưu vực sông (LVS) ở các tỉnh, thành phố thường do Sở tài nguyên và môi trường đảm trách. Với số lượng cán bộ quản lý môi trường ít, quản lý theo phương cách cũ, số liệu thường lưu trữ trên giấy dưới dạng các báo cáo, các bảng biểu, bản đồ với các tỷ lệ, hệ toạ độ khác nhau, trên các bản đồ nền khác nhau gây khó khăn trong công tác quản lý, cập nhật và theo dõi các biến động xảy ra từng ngày, từng giờ trên các LVS.
Thực tế cho thấy, khi xuất hiện sự cố trên các LVS làm suy giảm chất lượng nguồn nước cấp cho sinh hoạt, cho công nghiệp, thì chưa có sự phối hợp đồng bộ, kịp thời để đánh giá thiệt hại và dự báo các tác động từ sự cố, từ đó đề xuất các phương án giảm thiểu các tác hại phù hợp. Do vậy, để đáp ứng nhu cầu về quản lý đồng bộ, cung cấp thông tin môi trường LVS cần phải xây dựng HTTT môi trường LVS với các nội dung chính sau:
    - Quản lý các yếu tố ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến môi trường LVS như: thông tin điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, hạ tầng dân cư, nguồn thải, tình hình phát triển kinh tế xã hội tại các địa phương thuộc LVS.
    - Quản lý chất lượng môi trường LVS như: nước mặt, nước thải, nước dưới đất, đất, không khí xung quanh.
    - Ứng dụng GIS vào hệ thống: quản lý các đối tượng dữ liệu không gian, cung cấp các bản đồ chuyên đề, thực hiện các phép phân tích không gian, phân tích mạng lưới,…

   - Xây dựng Cổng thông tin LVS làm đầu mối duy nhất để tích hợp, quản trị, cập nhật, khai thác các co sở dữ liệu môi trường LVS.

TRANG CHỦ |Tin tức|Camera Giám sát|Sitemap|Liên hệ