Đăng nhập | Đăng Ký
  

   Phân hệ kinh tế xã hội trên Cổng thông tin giám sát môi trường LVS Nhuệ - Đáy cung cấp các hình thức khai thác thông tin KTXH dưới dạng sau:

-        Tạo các bản đồ chuyên đề theo các chỉ tiêu kinh tế xã hội trên phạm vi toàn lưu vực sông và thep từng tỉnh trong lưu vực sông

-        Bản đồ giao thông

-        Bản đồ hành chính

-        Khai thác số liệu chỉ tiêu kinh tế xã hội

TRANG CHỦ |Tin tức|Camera Giám sát|Sitemap|Liên hệ