Đăng nhập | Đăng Ký
  

Phân hệ quan trắc môi trường trên Cổng thông tin giám sát môi trường LVS Nhuệ - Đáy cung cấp các hình thức khai thác SLQT dưới dạng sau:

-         Bản đồ mạng lưới QTMT  LVS Nhuệ - Đáy và khai thác SLQT trực tiếp từ bản đồ

-         Hiển thị số liệu quan trắc trực tuyến từ các trạm quan trắc tự động

-         Tra cứu số liệu quan trắc từ:
  • Các trạm tự động
  • Các trạm thu mẫu
-         Hiển thị số liệu quan trắc dưới dạng biểu đồ, hiện tại đang hỗ trợ các loại biểu đồ sau:
  • Biểu đồ giá trị số liệu trung bình
  • Biểu đồ dữ liệu
  • Biểu đồ phân vị
  • Biểu đồ tần suất

-         Báo cáo số liệu quan trắc

  • Báo cáo SLQT cho 1 thông số theo năm
  • Báo cáo SLQT cho nhiều thông số theo năm
TRANG CHỦ |Tin tức|Camera Giám sát|Sitemap|Liên hệ